Thành lập công ty Cổ Phần

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - CTCP là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty được phát hành cổ phần

Xem thêm
THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 10-08-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN: Hồ sơ, Ưu điểm, nhược điểm

Xem thêm
QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

QUYỀN KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN: Khoản 1 Điều 161 Luật Doanh nghiệp 2014

Xem thêm
GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

GIÁM ĐỐC, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN: Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014

Xem thêm
THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
THỦ TỤC THAY ĐỎI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 09-08-2016

THỦ TỤC THAY ĐỎI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: thành phần hồ sơ đăng ký, trình tự thủ tục thực hiện, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết

Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
0:00 08-08-2016

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN: Cơ sở pháp lý, hồ sơ chuyển đổi, trình tự thủ tục, cơ quan tiếp nhận, thời gian giải quyết việc chuyển đổi

Xem thêm
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
0:00 08-08-2016

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN: Cơ sở pháp lý, phương thức chuyển đổi, hồ sơ chuyển đổi, trình tự thủ tục chuyển đổi, cơ quan tiếp nhận, thời gian giải quyết việc chuyển đổi

Xem thêm
MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU
0:00 08-08-2016

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU

Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 08-08-2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng giám đốc

Xem thêm
VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 08-08-2016

Vốn của Công ty cổ phần: Khái niệm và cấu trúc

Xem thêm
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
0:00 08-08-2016

KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN: Ưu điểm, nhược điểm

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?