Biểu mẫu hợp đồng

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động
0:00 25-07-2016

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng lao động được thể hiện về nội dung và hướng dẫn lập bao gồm các thông tin về người sử dụng lao động, người lao động, thời gian thanh lý, nội dung bàn giao công việc, các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội

Xem thêm
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
0:00 25-07-2016

Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo qui định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?