Tag 2 - 172: thu tuc dang ky ban quyen

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
15:28 05-08-2016

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, việc

Xem thêm