Tag 3 - 468: thanh lap cong ty hop danh tron goi

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH - Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?