VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
10:44 10-08-2016

VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1.    Vốn điều lệ

Là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH một thành viên.

- Chuyển nhượng vốn:Chuyển nhượng vốn điều lệ là một trong những quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên. Chuyển nhượng vốn cũng là cách thức để chủ sở hữu rút vốn. Trong công ty TNHH một thành viên, nếu chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn sở hữu của mình cho người khác thì phải thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Nếu chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn sở hữu của mình cho người khác thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật nếu chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty hoặc thành viên công ty dù trong trường hợp công ty TNHH một thành viên đang hoạt động, giải thể hay phá sản.

- Thay đổi vốn điều lệtheo điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 quy định :

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

- Giảm vốn Điều lệ:Một điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 là cho phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được giảm vốn điều lệ. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nếu không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được quyền đăng ký điều chỉnh giảm vốn bằng giá trị số vốn thực góp. Trong trường hợp này, chủ sở hữu/thành viên chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ vốn điều lệ đã đăng ký góp, số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị phần vốn góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn cam kết góp. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cũng có thể điều chỉnh giảm vốn bằng cách hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty theo các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014.

2.    Vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh của Công ty bao gồm vốn điều lệ và các vốn khác. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, khi có nhu cầu Công ty có thể vay vốn Ngân hàng, vay các đơn vị kinh tế khác, phát hành trái phiếu hay liên doanh, liên kết, tiếp nhận đầu tư, huy động vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

 

VỐN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, von cua cong ty TNHH mot thanh vien, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội,