Tag 8 - 466: van phong dai dien

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP
0:00 28-09-2016

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi n

Xem thêm
THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
0:00 05-08-2016

THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Xem thêm
GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
0:00 05-08-2016

GIẤY ĐỀ NGHỊ Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Xem thêm
THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
0:00 05-08-2016

THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Xem thêm
THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh
0:00 05-08-2016

THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?