THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
0:00 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .....................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ....................................................................

2. Địa chỉchi nhánh/văn phòng đại diện:

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................ Fax: ..............................................

Email: .................................................................................... Website: .......................................

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:   

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………cấp ngày:...../…../.........

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 [1]Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thong bao ve viec cham dut hoat dong chi nhanh van phong dai dien o nuoc ngoai,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?