CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN
9:11 10-08-2016

CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

            Có thể thấy qua các bước nêu trên, việc các chủ thể có quyền yêu nộp đơn cầu mở thủ tục phá sản là bước đầu tiên có tính chất quyết định các bước đằng sau. Việc giải quyết phá sản doanh nghiệp, HTX chỉ được thực hiện trên cơ sở có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến tòa án có thẩm quyền của các chủ thể theo qui định của pháp luật. Chủ thể có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có ảnh hưởng quyết định tới khả năng đưa doanh nghiệp vào tình trạng phá sản. Luật phá sản 2014 đã qui định về quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo hướng mở rộng đối tượng có quyền nộp đơn và xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

1.    Thời điểm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Luật phá sản 2014 uy định rõ thời điểm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: Các chủ thể có quyền và nghĩa vụ nộp đơn khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, tức là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán; việc nộp đơn có thể trực tiếp tại tòa án hoặc thông qua đường bưu điện. Quy định này đã khắc phục được tính chung chung trong quy định tương ứng của LPS 2004, một khi đã được quy định rõ ràng về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ thì chủ nợ, NLĐ dễ dàng xác định được lúc nào họ được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, đồng thời ràng buộc doanh nghiệp không có khả năng thanh toán rằng tại thời điểm nào thì họ có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2.    Các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

- Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Có thể thấy Luật phá sản 2014 đã bổ sung thêm những đối tượng có quyền nộp đơn yêu cầu là các đối tượng: thành viên hợp tác xã, đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã (chủ thể có quyền nộp đơn). Quyền nợp đơn của các cổ đông trong công ty cổ phần được sửa đổi khác so với Luật phá sản 2004 là Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

Như vậy, qui định của Luật phá sản 2014 đã tạo ra cơ sở pháp lí rõ ràng, cụ thể để những đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu dễ ràng thực hiện quyền và ghĩa vụ của mình nhằm đảm bảo được quyền lợi của những người có quyền nộp đơn, đặc biệt là người lao động.

3.  Người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

-  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

Ngoài ra, theo Điều 98. Quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán thì những người sau đây có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:

1. Người quy định tại các khoản 1, 2, 5 và 6 Điều 5 của Luật này;

2. Tổ chức tín dụng có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; trường hợp tổ chức tín dụng không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng đó.

Luật phá sản năm 2014 thay đổi quy định về chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, quy định rõ hơn về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng, quy định rõ việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng chỉ thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có một trong những văn bản như: Văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt; văn bản chấm dứt áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán; văn bản không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn mất khả năng thanh toán.

 Tất cả các chủ thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải được gửi cho Toà án có thẩm quyền

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

                                                                                                        

 

CHỦ THỂ CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN, chu the co quyen va nghia vu yeu cau mo thu tuc pha san, giải thể, giai the, pha san, phá sản, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi,