THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
11:35 10-08-2016

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

 

Các doanh nghiệp nhận thức được rằng muốn thu hút và hướng sự lựa chọn của khách hàng tới sản phẩm của mình, ngoài việc xây dựng một chiến lược kinh doanh cụ thể thì khuyến mại đóng một vai trò quan trọng, quyết định sự thành bại của công ty. Nền kinh tế ngày càng phát triển, muốn đứng vững được trong giới kinh doanh và nâng tầm ảnh hưởng của mình thì khuyến mại quả là một công cụ hữu hiệu để thực hiện điều đó. Khuyến mại là một trong những biện pháp xúc tiến thương mại mà hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện để tăng doanh số bán hàng. Đối với một số hình thức khuyến mại, pháp luật quy định rằng thương nhân phải thực hiện việc đăng ký chương trình khuyến mại trước khi tổ chức khuyến mại.

1.    Các hình thức khuyến mại phải đăng ký

Các hình thức khuyến mại phải đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

- Các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

2.    Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại. Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;

- Thể lệ chương trình khuyến mại;

- Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành về số dự thưởng;

- Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);

- Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

3.    Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

- Các hình thức khuyến mại phải đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền sau đây:

+ Sở Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Bộ Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

-   Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

+ Thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân.

-   Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại:

+ Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

+ Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại.

-   Văn bản xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại phải bao gồm các nội dung sau đây:

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Hình thức khuyến mại;

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; tổng giá trị giải thưởng;

+ Thời gian khuyến mại;

+ Địa bàn tổ chức khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

+ Xử lý giải thưởng tồn đọng;

+ Thể lệ chương trình khuyến mại;

+ Các nghĩa vụ khác của thương nhân thực hiện khuyến mại.

- Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện chương trình khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại.

- Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền về kết quả chương trình khuyến mại và việc xử lý 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (nếu có).

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI, thu tuc dang ky thuc hien chuong trinh khuyen mai, giay phep, giấy phép, giấy phép khuyến mại, giay phep khuyen mai,