DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
11:56 05-08-2016

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký

Giá trị phần vốn góp[1] (bằng số; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn[2]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày……tháng…..năm……

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)[3]

 [1]Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

[2]Loại tài sản góp vốn bao gồm:

-   Đồng Việt Nam

-   Ngoại tệ tự do chuyển đổi

-   Vàng

-   Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

-   Tài sản khác

[3]Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

 

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH, danh sach cac ca nhan gop von thanh lap ho kinh doan,