THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
11:59 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ..............

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………

Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….

Do: ........................................................................................ cấp ngày: ............. /.......... /……..

Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………

Điện thoại:………………………….Fax:…………………………………

Email:……………………………….Website:……………………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ...................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày..................................... tháng ............. năm .......................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ................................... tháng ............. năm .......................

Lý do tạm ngừng: ........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)[1]

 [1]Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh, thong bao ve viec tam ngung kinh doanh cua ho kinh doanh,