THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
12:00 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...................

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ..............................................................................

Do: ........................................................................................ cấp ngày: ............. /.......... /...........

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................ Fax: ..............................................

Email: .................................................................................... Website: .......................................

Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh kể từ ngày ..................................... /......... / ............

Hộ kinh doanh cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………
- …………………
- …………………

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 [1]Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, thong bao ve viec cham dut hoat dong ho kinh doanh,