THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
11:58 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................ [1]

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ..............................................................................

Do: ............................................................................. Cấp ngày: . /........ /........

Địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................ Fax: ..............................................

Email: .................................................................................... Website: .......................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- …………………..
- …………………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký, ghi họ tên)[2]

 

 [1]

- Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

- Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ mới.

[2]Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, THÔNG BÁO Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, thong bao ve viec thay doi noi dung dang ky ho kinh doanh,