CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
9:03 08-08-2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Có thể thấy trong các loại hình doanh nghiêp thì CTCP có cơ cấu tổ chức quản lí phức tạp nhất xuất phát từ nhu cầu quản lí của loại hình này. Theo Luật doanh nghiệp 2014 Điều 134. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần gồm:

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

- Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định và thông qua những vấn đề quan trọng của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường, ít nhất 1 năm 1 lần, và phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có quyền nhân danh công ty quyết định những vấn đề quan trọng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của công ty. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bầu chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Giám đốc hoặc tổng giám đốccông ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị. Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty cổ phần, co cau to chuc quan ly cua cong ty co phan, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi ,