MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU
9:08 08-08-2016

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU

a.      Vốn điều lệ:Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

b.     Cổ phần:

            Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

            Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

            Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

            Bên cạnh đó cổ phần của CTCP còn được chia thành: cổ phần phổ thông (CPPT), cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi  khác do điều lệ công ty quy định.

-          Cổ phần phổ thônglà CP bắt buộc phải có và người sở hữu CP này là CĐPT và có quyền lợi cơ bản.

                        + CĐPT có quyền tham gia ĐHĐCĐ và bỏ phiểu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty.

                        + CĐPT nhận cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

                        + Ưu tiên mua CP mới chào bán tương ứng với tỉ lệ CPPT của từng CĐ trong công ty.

-          CPƯĐ cổ tứclà CP được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của CPPT/ mức ổn định hàng năm.

                        + Cổ tức thường & Cổ tức cố định (không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty).

                        + Đối tượng được mua: tổ chức, cá nhân do điều lệ công ty hoặc ĐHĐCĐ quyết định.

                        + Hạn chế: không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ và không được đề cử vào HĐQT & BKS

-          CPƯĐ hoàn lại:là CP công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu  của người sở hữu theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần này.

                        + Đối tượng đc mua & hạn chế: Giống CPƯĐ cổ tức.

-          CPƯĐ biểu quyết: là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với CPPT.

                        + Đối tượng được mua: tổ chức đc Chính phủ ủy quyền/ CĐ sl trong thời hạn 3 năm từ ngày cty đc cấp GCNDN.

                        + Mục đích: không sở hữu nhưng vẫn có nhiều phiếu biểu quyết.

c.      Cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

            Mệnh giá cổ phần được ghi trên cổ phiếu.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU

d.     Cổ đông

 Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

            Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

            CTCP mới thành lập phải có 3 cổ đông sáng lập nhưng CTCP chuyển đổi từ DNNN, CTTNHH chia, tách, hợp nhất, sát nhập từ CTCP khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập.

e.      Cổ tức

 Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

            Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

            Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty.

            Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

f.       Trái phiếu

 Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể (mệnh giá của trái phiếu), trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

            Người mua trái phiếu trở thành chủ nợ công ty, có quyền đòi thanh toán các khoản nợ theo cam kết, nhưng không có quyền tham gia quản lý, điều hành công ty.

            Phát hành trái phiếu làm tăng vốn vay của công ty.

Khi cần tư vấn, hỗ trợ, hãy tìm đến chúng tôi!!!

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

Thành lập công ty cổ phần, thanh lap cong ty co phan, Một số khái niệm trong công ty cổ phần:vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông, cổ tức, trái phiếu, mot so khai niem trong cong ty co phan:von dieu le, co phan, co dong, co tuc, trai phieu, thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội, thanh lap cong ty co phan tai Ha Noi ,