Mẫu thông báo xác nhận nộp hồ sơ, chứng từ thuế điện tử
16:14 25-07-2016
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 
   
 

Số: ........./TB-TĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
   
 
....., ngày......tháng......năm.....
 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử

 

Kính gửi : <Họ tên người nộp thuế :….>
<Mã số thuế của NNT:….>
<Trường hợp nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:>
Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuếgửi tới cơ quan thuế lúc….ngày …  tháng  …  năm….  Cơ quan thuế xác nhận việc nộphồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuế,cụ thể như sau:
+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử:…….
+ Mã giao dịch điện tử:………
<Trường hợp không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế thì ghi:>
Căn cứ hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử của người nộp thuếgửi tới cơ quan thuế lúc…. ngày …  tháng  …  năm ...  Cơ quan thuế thông báo về việc không nhận hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tửcủa người nộp thuế,cụ thể như sau:
+ Tên hồ sơ thuế điện tử/ chứng từ nộp thuếđiện tử:…….
+ Lý do:<lý do không nhận>…..
Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập theo đường dẫn: http://www.xxx.gdt.gov.vn hoặc gọi điện tới số hotline: <……> để được hỗ trợ trực tiếp.
Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.
 
  <Chữ ký số của Tổng cục Thuế>
 
 
Ghi chú: Chữ in nghiêng trong dấu<> chỉ là giải thích hoặc ví dụ.Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý.

 

,