THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế
0:00 13-09-2016

 

  TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Số:           /TB-CT(CCT)

     .........., ngày ...  tháng ... năm ...    


 

                           THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế


 

Kính gửi:    .........(1)........, .........(2)........

                           .........(3)........

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của .....(1)..... nộp ngày .../.../....

...(4)... thông báo ....(1)...., địa chỉ ...(3)... chấm dứt hiệu lực mã số thuế ...(2)... từ ngày .../.../.... Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

........(5)...........................

Địa chỉ: ..........(6)............

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để ....(1).... được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

        QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)

-Như trên;

- …;

- Lưu VT, KK&KTT

          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1): Tên người nộp thuế.

 (2): Mã số thuế của người nộp thuế

 (3): Địa chỉ của người nộp thuế

 (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

 (5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

 (6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

 (7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Xem và tải xuống: Tại đây

THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thong bao ve viec nguoi nop thue cham dut hieu luc ma so thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?