THÔNG BÁO Về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
0:00 13-09-2016

 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: …


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Số:           /TB-CT(CCT)

    .........., ngày ...  tháng ... năm ...    


 

THÔNG BÁO

Về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại

địa chỉ đã đăng kýKính gửi: ......(1)................., .....(2)................

               ......(3).........................................

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

.......(4)........ thông báo, ............(5) .............., ......(6)........ có dấu hiệu không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đang tiến hành xác minh thực tế.

Trường hợp sau xác minh, đơn vị chủ quản được xác định không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thì đơn vị trực thuộc cũng đồng thời bị cập nhật trạng thái không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng thái của đơn vị chủ quản.

......(4)...... thông báo cho ..........(1)..... được biết.

Nơi nhận:

                       QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)

<THỦ TRƯỜNG CƠ QUAN THUẾ>

- Như trên;

- <Tên cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc>;

- Lưu VT, KK&KTT.

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 


(1): Tên người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của đơn vị chủ quản đang có dấu hiệu không kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký

 (2): Mã số thuế của đơn vị trực thuộc

 (3): Địa chỉ của người nộp thuế là đơn vị trực thuộc

 (4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

 (5): Tên người nộp thuế là đơn vị chủ quản

 (6): Mã số thuế của đơn vị chủ quản

 (7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Xem và tải xuống: Tại đây

THÔNG BÁO Về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thong bao ve viec don vi chu quan duoc nhan dien khong hoat dong tai dia chi da dang ky ,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?