THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
0:00 12-09-2016


 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ …
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: …

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

     Số: ……/TB-CT(CCT)
 

     ......, ngày … tháng … năm …

 

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký


Kính gửi: .........(1)........., .........(2).........

                  .........(3).........

 


 

 

 

 

Căn cứ Biên bản xác minh người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ngày …. …., Cục Thuế (hoặc Chi cục Thuế) …………………., thông báo:Người nộp thuế …………………………...…………………………….….;

Mã số thuế/mã số doanh nghiệp …….………., đơn vị cấp: …………….....

Địa chỉ: ..........................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số… ngày cấp … cơ quan cấp………....

Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: …………………………

Chức vụ: …; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......; Ngày cấp:........ Nơi cấp: …..

Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày .../.../... <ngày ghi trên biên bản> nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.    

1. Tình hình kê khai thuế: ……………………………………………………

2. Tình hình nợ ngân sách nhà nước đến ngày …/…/… như sau:

STT

Loại tiền thuế, tiền phạt

Mã Tiểu mục

Số tiền nợ

1

………..

   

2

……….

   

……….

   
 

Tổng cộng

   


 

3. Tình hình sử dụng hoá đơn:

Theo Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn kỳ … của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế ngày …/…/…, người nộp thuế còn tồn các hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng như sau:

 

STT

Tên loại hóa đơn

Ký hiệu mẫu hóa đơn

Ký hiệu hoá đơn

Từ số - đến số

Số lượng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp người nộp thuế là đơn vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì mã số thuế của các đơn vị trực thuộc đồng thời bị cơ quan thuế cập nhật trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:

- …

- …;

- Lưu: VT, KK&KTT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(4)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(1): Tên người nộp thuế.

 (2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

 (3): Địa chỉ của người nộp thuế

 (4): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

                        Xem và tải xuống: Tại đây

THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, thong bao ve viec nguoi nop thue khong hoat dong tai dia chi da dang ky,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?