THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
8:36 13-09-2016

 

Xem và tải xuống: Tại đây


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:…


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Số:           /TB-CT(CCT)

     .........., ngày ...  tháng ... năm ...    


 

                          

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục

chấm dứt hiệu lực mã số thuế

   
Kính gửi: .........(1)........., .........(2).........

                         .........(3).........   

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư số …/2016/TT-BTC ngày …. của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của .....(1)..... <hoặc hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh của .....(1).....> nộp ngày.../.../....

....(4)... thông báo hiện đang tiến hành làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế <hoặc làm các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế, hoá đơn đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp> của người nộp thuế.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

........(5)...........................

Địa chỉ: ..........(6)............

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để ....(1).... được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

                  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (7)

-Như trên;

- ………….

- Lưu: VT, KK&KTT

 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

(1): Tên người nộp thuế.

 (2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

 (3): Địa chỉ của người nộp thuế

 (4): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo

 (5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

 (6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 

THÔNG BÁO Về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, thong bao ve viec nguoi nop thue ngung hoat dong va dang lam thu tuc cham dut hieu luc ma so thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?