THÔNG BÁO Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
10:59 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Tặng cho doanh nghiệp tư nhân

 

Chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

Bán doanh nghiệp tư nhân

 

 

1. Người tặng cho/Người chết, mất tích/Người bán

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................. Giới tính: ..............

Sinh ngày: ....................... /....... /........... Dân tộc: .......................  Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ............................................................................

Ngày cấp: ........................ /....... /........... Nơi cấp: ........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................................................

Ngày cấp: ........................ /....... /........... Ngày hết hạn: ........ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích không cần kê khai nội dung này):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................ Fax: ..............................................

Email: .................................................................................... Website: .......................................

2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................. Giới tính: ..............

Sinh ngày: ....................... /....... /........... Dân tộc: .......................  Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ............................................................................

Ngày cấp: ........................ /....... /........... Nơi cấp: ........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): .............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ........................................................................................................

Ngày cấp: ........................ /....... /........... Ngày hết hạn: ........ /....... /....... Nơi cấp: .....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................................................

Quốc gia:.......................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .....................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ....................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................................................

Quốc gia:.......................................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................................ Fax: ..............................................

Email: .................................................................................... Website: .......................................

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO /
NGƯỜI ĐƯỢC THỪA KẾ/NGƯỜI MUA

(Ký, ghi họ tên)[1]

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN[2]

(Ký, ghi họ tên)

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………
- …………………

 [1]Người được tặng cho/Người được thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.

[2]Không có phần nội dung này trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích. Trong các trường hợp khác, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, THÔNG BÁO Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, thong bao thay doi chu doanh nghiep tu nhan,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?