GIẤY ĐỀ NGHỊ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
11:48 05-08-2016

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ..................................................................................................

Loại giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .............................................................................................................

Ngày cấp: ............... /............ /........... Nơi cấp:.................................................................................

Điện thoại: ........................................................ Email:.....................................................................

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: [Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)]

...........................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:.......................................................................................................................

Đăng ký lần đầu ngày......./…..../…..…

Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../…..../…..…

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Thành lập mới doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin[1]:......./…..../…..…

2. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi lần thứ…...ngày......./…..../…..….

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

3. Thông báo quyết định giải thể

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Thông tin khác về doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ......./…..../…..…

Ngày kết thúc đăng thông tin: ......./…..../…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[2]

 [1]Ngày bắt đầu đăng công bố không được trước ngày ghi trên Giấy đề nghị

[2]Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp trọn gói, thanh lap doanh nghiep tron goi, GIẤY ĐỀ NGHỊ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, giay de nghi cong bo noi dung dang ky doanh nghiep,