TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG (Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)
11:39 26-08-2016

                                   

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm …... hoặc quý.....năm....


 [02] Lần đầu:  

[03] Bổ sung lần thứ      

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

          [05] Mã số thuế:

                           

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: .........................................

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:..........................[11] Email: .................................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………..................................

          [13] Mã số thuế:

                           

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: .....................................................

[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: .................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày................................

 

                                                                                     Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước

[21]

 

2

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra

[22]

 

3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào   

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước

[25]

 

6

Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];

[26]

 

7

Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10%  

[27]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.   


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......


              Ngày .......tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Bạn có thể tải biểu mẫu tại đây

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý, to khai thue gia tri gia tang danh cho nguoi nop thue mua ban che tac vang bac da quy, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?