TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
16:17 26-08-2016

                                              

                                                                                                   

                                                       


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu                [03] Bổ sung lần thứ

                     Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

 

                    ◻ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

              [05] Mã số thuế:

                           

[06] Địa chỉ:  

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email:

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):

              [13] Mã số thuế:

                           

[14] Địa chỉ:  

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: .

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email:

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

                                                                                        Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ

tiêu


Số tiền

1

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

2

Chi phí phát sinh trong kỳ

[22]

 

3

Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22])

[23]

 

4

Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế

[24]

 

5

Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế

[25]

 

6

Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])

[26]

 

7

Thu nhập miễn thuế

[27]

 

8

Số lỗ chuyển kỳ này

[28]

 

9

Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])

[29]

 

9.1

Trong đó: + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%

[30]

 

9.2

                + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 22%

[31]

 

9.3

                + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi

[32]

 
 

                + Thuế suất ưu đãi (%)

[32a]

 

9.4

                + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác

[33]

 

                + Thuế suất khác (%)

[33a]

 

10

Thuế TNDN phát sinh [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])

[34]

 

11

Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm

[35]

 

11.1

Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)

[35a]

 

11.2

                + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)

[35b]

 

12

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])

[36]

 

 

[37] Đối tượng được gia hạn    □  

[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ...........................................

[37b] Thời hạn được gia hạn: ....................................................................................

[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : .........................................................................

[37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:...........................................,....................

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

                      NHÂN VIÊN

                   ĐẠI LÝ THUẾ

              Họ và tên:

             Chứng chỉ hành nghề số:..

                ...., ngày......... tháng........... năm..........

                                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

                  NGƯỜI NỘP THUẾ

                             (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh), to khai thue thu nhap doanh nghiep tam tinh danh cho nguoi nop thue khai theo thu nhap thuc te phat sinh, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?