TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
16:44 26-08-2016 

                                                                                                     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....

[02] Lần đầu                [03] Bổ sung lần thứ

                ◻ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

◻ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

 [05] Mã số thuế:

                           

[06] Địa chỉ:  

[07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có) :

  [13] Mã số thuế:

                         

 

[14] Địa chỉ:  

[15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: . .

[17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email:

[20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày……………………………………….      

    Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ

tiêu         Số tiền

1

 

Doanh thu phát sinh trong kỳ

[21]

 

 

a

Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi:

[22]

 

 

 

Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20%

[22a]

 

Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22%

[22b]

 

Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác

[22c]

 

 

b

Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất

[23]

 

2

 

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)

[24]

 

3

 

Thuế suất

[25]

 

 

a

Thuế suất không ưu đãi: 20%

[25a]

 

Thuế suất không ưu đãi: 22%

[25b]

 

Thuế suất không ưu đãi khác (%):

[25c]

 

 

b

Thuế suất ưu đãi (%)  

[26]

 

4

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])

[27]

 

 

a

Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi  ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]+[22c]x[24] x [25c])

[28]

 

 

b

Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26])

[29]

 

5

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm

[30]

 

 

a

Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định

[30a]

 

 

b

               + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)

[30b]

 

6

 

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])

[31]

 

[32] Đối tượng được gia hạn    □  

[32a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : .............................................

[32b] Thời hạn được gia hạn: .....................................................................................

[32c] Số thuế TNDN được gia hạn : ..........................................................................

[32d] Số thuế TNDN không được gia hạn:.................................................................

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:..........

                      ....., ngày......... tháng........... năm.........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                   Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

 

Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

Tải biểu mẫu: Tại đây

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu), to khai thue thu nhap doanh nghiep tam tinh danh cho nguoi nop thue khai theo ty le thu nhap chiu thue tren doanh thu, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?