TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)
17:37 26-08-2016

 


 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

(của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp)

[01] Kỳ tính thuế:  Từng lần phát sinh: Ngày...........tháng.........năm...........

[02] Lần đầu                [03] Bổ sung lần thứ

Bên chuyển nhượng vốn:

[04] Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:......................................................

[05] Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................

 

Bên nhận chuyển nhượng vốn:

[06] Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng:...........................................

[07] Quốc tịch:...............................................................................................

[08] Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................

[09] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu  (đối với cá nhân):

                              

 

                         

[10] Tên đại lý thuế (nếu có):

   [11] Mã số thuế:

                           

[12] Địa chỉ:  

[13] Quận/huyện: ............................. [14] Tỉnh/Thành phố: .

[15] Điện thoại: .................................[16] Fax: .................... [17] Email:

[18] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

 

[19] Tên doanh nghiệp có vốn được chuyển nhượng:..............................................

  [20] Mã số thuế:

                           

 

[21] Hợp đồng chuyển nhượng: số....................ngày.........................................

 

      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Giá trị

(1)

(2)

(3)

(4)

  1

Giá chuyển nhượng

[22]

 

  2

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

[23]

 

  3

Chi phí chuyển nhượng

[24]

 

  4

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn [25]=[22]-[23]-[24]

[25]

 

  5

Thuế suất (%)

[26]

 

  6

Số thuế thu nhập doanh nghiệp

( TNDN) phải nộp [27]=[25]x[26]

[27]

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:......

                         ............,Ngày......... tháng........... năm..........

                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải biểu mẫu: Tại đây

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN (của tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp), to khai thue thu nhap doanh nghiep doi voi thu nhap tu chuyen nhuong von cua to chuc nuoc ngoai kinh doanh tai Viet Nam hoac co thu nhap tai Viet Nam khong hoat dong theo Luat dau tu, Luat doanh nghiep,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?