TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
8:33 29-08-2016

Mẫu số: 01/TTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 156/2013/TT-BTC ngày

06/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
                           
    TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT        
    [01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh ngày … tháng … năm …. Hoặc Tháng..........năm ..........        
    [02] Lần đầu:  [03] Bổ sung lần thứ:         
[04] Tên người nộp thuế:........................................................................................................................................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
[06] Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
[07] Quận/huyện: ........................................................................................................ [08] Tỉnh/thành phố:............................................................................................................................
[09] Điện thoại ........................................ [10] Fax: ...........................................................[11] E-mail: ...........................................................................................................................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................................................................................................................................................................................................
[13] Mã số thuế:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
[14] Địa chỉ:..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
[15] Quận/huyện: ........................................................................................................ [16] Tỉnh/thành phố:............................................................................................................................
[17] Điện thoại ........................................ [18] Fax: ...........................................................[19] E-mail: ..........................................................................................................................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số......................................Ngày:...............................
                                                                                                                                                                             
STT   Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Sản lượng tiêu thụ Doanh số bán
(chưa có thuế GTGT)
Giá tính thuế TTĐB Thuế suất (%) Thuế TTĐB được khấu trừ   Thuế TTĐB phải nộp
(1)   (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)   (9) = (6) x (7) - (8)
I   Hàng hoá chịu thuế TTĐB                
1   + Tên hàng hoá                
2   +…                
II   Dịch vụ chịu thuế TTĐB                
    + Tên dịch vụ                
    +…                
III   Hàng hoá thuộc trường hợp không phải chịu thuế TTĐB                
1   Hàng hoá xuất khẩu                
2   Hàng hoá bán để xuất khẩu                
3   Hàng hoá gia công để xuất khẩu                
    Tổng cộng:                
(TTĐB: tiêu thụ đặc biệt; GTGT: giá trị gia tăng)        
Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.        
              ....., ngày……tháng…….năm …..
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:........................................     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số: .............     (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Tải biểu mẫu: Tại đây

TỜ KHAI THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT, to khai thue tieu thu dac biet, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?