TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
9:03 29-08-2016

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
[01] Kỳ tính thuế: □ tháng ........ năm .......
□ Lần phát sinh, ngày .... tháng .... năm .....
            [02] Lần đầu * [03] Bổ sung lần thứ *      
  [04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
  [05] Mã số thuế: ..........................................................................................................................................................................................................
  [06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ...........................................
  [09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ................................................... [11] E-mail: ..........................................................
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
  [13] Mã số thuế: .............................................................................................
  [14] Địa chỉ: ...................................................................................................
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [17] Điện thoại: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................
                Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam  
STT
Tên loại tài nguyên
Sản lượng tài nguyên tính thuế
Giá tính thuế đơn vị tài nguyên
Thuế suất (%)
Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên
Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ
Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ
Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6) hoặc (8) = (4) x (7) (9) (10) = (8) - (9)
I Tài nguyên khai thác:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                
... …..                
II Tài nguyên thu mua gom:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                
  …..                
III Tài nguyên tịch thu, giao bán:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                
  …..                
  Tổng cộng: x x x x x      
  Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ     ...., Ngày ......tháng .... ...năm ....
  Họ và tên:     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Chứng chỉ hành nghề số: ..........     ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
        (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ tiêu (8)= (4) x (7) 

Tải biểu mẫu: Tại đây

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN, to khai thue tai nguyen, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?