TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
9:46 29-08-2016

Tải biểu mẫu: Tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng……năm hoặc quý………năm ...……

[02] Lần đầu:                                 [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:…………………………………………….......................

[05] Mã số thuế:

                           

 

[06] Địa chỉ: ……………………………………................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: .....................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………................................................

  [13] Mã số thuế:

                         

 

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: .................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[21]

Người

 

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[22]

Người

 

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]

[23]

Người

 

2.1

Cá nhân cư trú

[24]

Người

 

2.2

Cá nhân không cư trú

[25]

Người

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [26]=[27]+[28]+[29]

[26]

VNĐ

 

3.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[27]

VNĐ

 

3.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[28]

VNĐ

 

3.3

Cá nhân không cư trú

[29]

VNĐ

 

4

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [30]=[31]+[32]+[33]

[30]

VNĐ

 

4.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[31]

VNĐ

 

4.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[32]

VNĐ

 

4.3

Cá nhân không cư trú

[33]

VNĐ

 

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [34]=[35]+[36]+[37]

[34]

VNĐ

 

5.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[35]

VNĐ

 

5.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[36]

VNĐ

 

5.3

Cá nhân không cư trú

[37]

VNĐ

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:………………...

Chứng chỉ hành nghề số:....

                      

TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công), to khai khau tru thue thu nhap ca nhan (danh cho to chuc, ca nhan tra cac khoan thu nhap tu tien luong tien cong), thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?