GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
10:20 29-08-2016 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm ..........


 

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

 

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ............................... ;  


  Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .......................................................................……………........................................................................................ và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn;

Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... và  có thu nhập từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất mà có mức doanh thu từ cho thuê nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng/tháng đã thực hiện nộp thuế tại nơi có nhà, mặt bằng, quyền sử dụng đất cho thuê.

 

Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... .......................................(mã số thuế :………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                      

 NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải biểu mẫu: Tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, giay uy quyen quyet toan thue thu nhap ca nhan, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?