TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
10:30 29-08-2016

Tải biểu mẫu: Tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế

từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)

       [01] Kỳ tính thuế: Năm………..

[02] Lần đầu:                           [03] Bổ sung lần thứ:

 

[04] Tên người nộp thuế:…………….…………………….……………........................

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ……………..…………..............................................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..…………………….....................................................

 [13] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ......................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:............................................

I. Nghĩa vụ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam (VNĐ)

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số người/

Số tiền

1

Tổng số người lao động:

[21]

Người

 

Trong đó: Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[22]

Người

 

2

Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [23]=[24]+[25]

[23]

Người

 

2.1

Cá nhân cư trú

[24]

Người

 

2.2

Cá nhân không cư trú

[25]

Người

 

3

Tổng số cá nhân thuộc diện được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[26]

Người

 

4

Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trả cho cá nhân [27]=[28]+[29]+[30]

[27]

VNĐ

 

4.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[28]

VNĐ

 

4.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[29]

VNĐ

 

4.3

Cá nhân không cư trú

[30]

VNĐ

 

5

Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [31]=[32]+[33]+[34]

[31]

VNĐ

 

5.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[32]

VNĐ

 

5.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[33]

VNĐ

 

5.3

Cá nhân không cư trú

[34]

VNĐ

 

6

Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã khấu trừ [35]=[36]+[37]+[38]

[35]

VNĐ

 

6.1

Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động

[36]

VNĐ

 

6.2

Cá nhân cư trú không có hợp đồng lao động

[37]

VNĐ

 

6.3

Cá nhân không cư trú

[38]

 

 

 
 

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân), to khai quyet toan thue thu nhap ca nhan danh cho to chuc ca nhan tra thu nhap chiu thue tu tien luong tien cong cho ca nhan, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?