TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
11:05 29-08-2016

Tải biểu mẫu đầy đủ: Tại đây

                    

 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai)

[01] Kỳ tính thuế: Quý…… Năm……

            [02] Lần đầu:                                   [03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:…………………..…………………………….......................

          [05] Mã số thuế:

                           

[06] Địa chỉ: ……………………………………............................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ....................................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….................................................

          [13] Mã số thuế:

                           

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ...................... [16] Tỉnh/thành phố: ...................................................

[17] Điện thoại: ........................  [18] Fax: .................. [19] Email: ...............................

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................Ngày:.........................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

1

Tổng doanh thu phát sinh

[21]

 

2

Tổng chi phí phát sinh

[22]

 

3

Tổng thu nhập chịu thuế

[23]

 

4

Các khoản giảm trừ

[24]

 

a

Cho bản thân

[25]

 

b

Cho người phụ thuộc

[26]

 

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[27]

 

d

Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

[28]

 

e

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

[29]

 

5

Thu nhập tính thuế

[30]

 

6

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạm tính

[31]

 

7

Thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính giảm thuế

[32]

 

8

Thuế TNCN được giảm

[33]

 

9

Thuế TNCN tạm nộp

[34]

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.


 

 
 

 

TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai), to khai tam nop thue thu nhap ca nhan danh cho ca nhan kinh doanh thuc hien nop thue theo ke khai,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?