Tổng hợp biểu mẫu hồ sơ đăng ký thuế (Thông tư 95/2016/TT-BTC)
10:20 09-09-2016

1.Tờ khai đk thuế Mẫu 01      

Xem: Tại đây

2.Phụ lục bảng kê các đơn vị độc lập  

Xem: Tại đây

3. Phụ lục bảng kê các  đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế    

Xem: Tại đây

4.Phụ lục bảng kê các đơn vị  không thuộc đối tượng cấp mã số thuế    

Xem: Tại đây

5.Phụ lục bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài      

Xem: Tại đây

6. Phụ lục bảng kê các nhà thầu - nhà đầu tư dầu khí      

Xem: Tại đây

7.Phụ lục bảng kê tài khoản ngân hàng      

Xem: Tại đây

8.Tờ khai đk thuế Mẫu 02      

Xem: Tại đây

9.Phụ lục bảng kê đơn vị trực thuộc địa điểm kinh doanh      

Xem: Tại đây

10.Phụ lục bảng kê các nhà thầu nhà thầu phụ nước ngoài      

Xem: Tại đây

11.Phụ lục bảng kê tài khoản ngân hàng      

Xem: Tại đây

12.Tờ khai đk thuế Mẫu 03      

Xem: Tại đây

13.Phụ lục bảng kê cửa hàng cửa hiệu trực thuộc    

Xem: Tại đây

14.Phụ lục bảng kê tài khoản ngân hàng      

Xem: Tại đây

15. Tờ khai đk thuế Mẫu 04        

Xem: Tại đây

16.Phụ lục bảng kê nhà thầu phụ        

Xem: Tại đây

17.Phụ lục bảng kê tài khoản ngân hàng        

Xem: Tại đây

18.Tờ khai đăng ký thuế Mẫu 04.1        

Xem: Tại đây

19.Phụ lục bảng kê các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua bên Việt Nam          

Xem: Tại đây

20.Tờ khai đk thuế Mẫu 05      

Xem: Tại đây

21.Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương      

Xem: Tại đây

22.Tờ khai đk thuế Mẫu số 06      

Xem: Tại đây

23.Phụ lục bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng

Xem: Tại đây

24.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Xem: Tại đây

25.TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

Xem: Tại đây

 

             

Tổng hợp biểu mẫu hồ sơ đăng ký thuế (Thông tư 95/2016/TT-BTC), tong hop bieu mau ho so dang ky thue, thong tu 95/2016/TT-BTC,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?