Tổng hợp biểu mẫu kết quả đăng ký thuế (Thông tư 95/2016/TT-BTC)
11:38 09-09-2016

1.GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

Xem và tải xuống: Tại đây

2.THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

Xem và tải xuống: Tại đây

3.GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Xem và tải xuống: Tại đây

4.Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

Xem và tải xuống: Tại đây

5.Thông báo về việc mã số thuế người phụ thuộc

Xem và tải xuống: Tại đây

6.Thông báo danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua

Xem và tải xuống: Tại đây

 

Tổng hợp biểu mẫu kết quả đăng ký thuế (Thông tư 95/2016/TT-BTC), tong hop bieu mau ket qua dang ky thue, thong tu 95/2016/TT-BTC, thông tư 95/2016/TT-BTC ,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?