Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01 (Kèm phụ lục)
9:13 10-09-2016

+) Tờ khai đk thuế Mẫu 01      

Xem: Tại đây

+) Phụ lục đính kèm:

1.Phụ lục bảng kê các đơn vị độc lập  

Xem: Tại đây

2. Phụ lục bảng kê các  đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế    

Xem: Tại đây

3.Phụ lục bảng kê các đơn vị  không thuộc đối tượng cấp mã số thuế    

Xem: Tại đây

4.Phụ lục bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài      

Xem: Tại đây

5. Phụ lục bảng kê các nhà thầu - nhà đầu tư dầu khí      

Xem: Tại đây

6.Phụ lục bảng kê tài khoản ngân hàng      

Xem: Tại đây

Tờ khai đăng ký thuế mẫu 01, to khai dang ky thue mau 01,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?