TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
12:08 10-09-2016
 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

            

                     Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                       

 

Tên người nộp thuế: .........................................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....


II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...
124 Lò Đúc-Hà Nội
 235 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

Số tài khoản: 01011122334455

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

 

                                                 ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                       Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)


 

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 

Xem và tải xuống: Tại đây

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ, to khai dieu chinh bo sung thong tin dang ky thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?