VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ
10:29 12-09-2016
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ... tháng  ... năm ...


 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ

 

Kính gửi: …………………………………………………

 

Tên người nộp thuế, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế): ………………………

…………………………………………………….…………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………

Địa chỉ kinh doanh (Nếu có):

Lý do đề nghị cấp lại:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./.Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

Xem và tải xuống: Tại đây

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ, van ban de nghi cap lai giay chung nhan dang ky thue/thong bao ma so thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?