Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế
10:34 12-09-2016
 

   TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: ......................

 
 

                ....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

                          

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

đã thông báo của người nộp thuế

 

Kính gửi:  ...............................................................................

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ...................................................

         Mã số thuế: .......................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..…………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):…………………………………………............

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày …/…/…

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …/…/…

Lý do tạm ngừng kinh doanh: ………………………………………………..

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế:

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày …/…/…

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: ……………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

    


Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

   

Xem và tải xuống: Tại đây

THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của người nộp thuế, thong bao ve viec tam ngung kinh doanh/tiep tuc kinh doanh truoc thoi han da thong bao cua nguoi nop thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?