VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ
10:44 12-09-2016

 

   TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: ......................

                                                  

 

                    ....., ngày ...... tháng ........ năm .......

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 

Kính gửi: …………………………………………………….

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): ………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):……………………………………………….

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………………….................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Hồ sơ đính kèm:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân  kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Xem và tải xuống: Tại đây

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ, van ban de nghi khoi phuc ma so thue,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?