GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN
11:46 12-09-2016 


TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:...CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


            ....., ngày (date) ... tháng  ... năm ...


 

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

CERTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION


Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau:

The Tax Department of …………………… Province/City/district hereby would like to inform your TIN as follows:

 

Mã số thuế                          : …………………………………………………

Tax identification number      

 

Tên người nộp thuế         : ……………………………..……………………

Full name of Taxpayer

 

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu………. ngày cấp …… nơi cấp…...

Number of identify card/citizen identification/passport……… date of isue (dd/mm/yy) place of isue….

 

Địa chỉ thường trú            : …………………………………………………

Residential address

 

Địa chỉ cư trú                    : …………………………………………………

Current address

 

Ngày cấp mã số thuế       : …………………………………………………

Date of issue

 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế.

You are required to use this Tax Identification Number in accordance with stipulated regulations as from the date of TIN issuance.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENTXem và tải xuống: Tại đây

 

GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN, giay chung nhan ma so thue ca nhan,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?