THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập
11:49 12-09-2016
 

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:.........

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ.....


Số:....../TB-CT(CCT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                ........., ngày ... tháng  ... năm ...

THÔNG BÁO

Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

 

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Số CMND/CCCD

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp mã số thuế

1

                 

2

                 

3

                 

                 

                 

                 
                   

 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

 

  

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 
Xem và tải xuống: Tại đây

THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, thong bao danh sach ma so thue cua ca nhan dang ky thue qua co quan chi tra thu nhap,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?