THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập
11:57 12-09-2016TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ ...

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Số: … /TB-CT(CCT)                                 ....., ngày ... tháng ... năm ...

 

THÔNG BÁO

Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua

cơ quan chi trả thu nhập

 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của các cá nhân theo hồ sơ đăng ký thuế ngày …/…/… của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế như sau:

 

STT

Tên người phụ thuộc

Mã số thuế của người phụ thuộc

Số CMND/CCCD  (người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên)

Số hộ chiếu

Số giấy khai sinh (người phụ thuộc dưới 14 tuổi)

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú

Ngày cấp mã số thuế

1

                   

2

                   

3

                   

                   

                   

                   
                     

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân có đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chỉ trả thu nhập theo danh sách nêu trên. Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (1)                                                                                    

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

 

THÔNG BÁO Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?