BIÊN BẢN Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký
12:02 12-09-2016


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

                    

BIÊN BẢN

Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký


Vào ……giờ……, ngày ……. tháng ……. năm …………….

Thành phần gồm:

- Đại diện chính quyền địa phương (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia):

+ Ông (bà): ……………………………………………………………

+ Ông (bà): ……………………………………………....……………

- Đại diện cơ quan thuế (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia):

+ Ông (bà): ……………………………………………………………

+ Ông (bà): ……………………………………………………………

Lập Biên bản xác minh về tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế như sau:

- Tên người nộp thuế ….……….……….; Mã số thuế: ……………….……

- Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số ………., cấp ngày ... tháng ... năm …, cơ quan cấp ……………………………

- Đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: ……..………………….

Chức vụ …; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …; ngày cấp … Cơ quan cấp: ….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế cấp ngày …/…/…; cơ quan cấp ………….

- Địa chỉ đã đăng ký: ……………………...…………………………………

Tại thời điểm xác minh tình trạng hoạt động kinh doanh của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký (số nhà ………., đường phố/xóm/ấp/thôn …………………., phường/xã/thị trấn ……….……, tỉnh, thành phố….……….), Tổ công tác ghi nhận kết quả xác minh thực tế như sau: (ghi kết quả xác minh)

 

Đại diện cơ quan thuế

  (Ký, ghi rõ họ tên)     

Đại diện cơ quan ……….……(2)

       (Ký, ghi rõ họ tên)

Người nộp thuế cam kết có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký(1)

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)
UBND phường/xã/thị trấn xác nhận nội dung nêu tại biên bản này là đúng thực tế(2)

         (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

       


        Đại diện cơ quan ……….……(2)

       (Ký, ghi rõ họ tên)
 

           

Xem và tải xuống: Tại đây

BIÊN BẢN Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?