ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
17:06 23-11-2016

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Hỏi: Con gái tôi đang làm luật sư ở nước ngoài giờ tôi muốn cháu về Việt Nam nhưng vẫn được hoạt động hành nghề luật sư thì phải làm những gì? 

Trả lời:

Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

Căn cứ theo:

 Luật Luật sư 2006.

- Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012.

- Thông tư 17/2011/TT-BTP.

I. Hành nghề luật sư

A. Hành nghề luật sư trong nước

Điều kiện đối với hành nghề luật sư trong nước

- Chứng chỉ hành nghề luật sư.

- Quyết định gia nhập Đoàn luật sư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

B. Cá nhân luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam

Căn cứ theo:

- Luật Luật sư 2006.

- Điều 1, 10, 17, 20 Luật Luật sư sửa đổi 2012.

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 17/2011/TT-BTP

Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam

Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam:

1.1. Có Chứng chỉ hành nghề luật sư đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

1.2. Có kinh nghiệm tư vấn pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế.

1.3. Cam kết tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

1.4. Được tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cử vào hành nghề tại Việt Nam hoặc được chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam đồng ý tuyển dụng vào làm việc tại các tổ chức đó.

C. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ theo:

- Luật Luật sư 2006.

- Điều 1, 10, 17, 20 Luật Luật sư sửa đổi 2012.

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP.

- Thông tư 17/2011/TT-BTP

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư 2006 khi có đủ các điều kiện sau:

1. Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp 2013 và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục 12 tháng.

3. Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất 02 năm liên tục hành nghề luật sư.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ, ,