Đại lý bảo hiểm
17:07 23-11-2016

Đại lý bảo hiểm

I.Căn cứ pháp lý:

- Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000.

- Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010.

- Điều 47, 49 Nghị định 45/2007/NĐ-CP.

- Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

- Điều 6 Thông tư số 116/2014/TT-BTC;

- Điểu 4, 34, 35 Thông tư 135/2012/TT-BTC.

- Điều 25 Thông tư 115/2013/TT-BTC;

- Quyết định 96/2007/QĐ-BTC.

II.Điều kiện Đại lý bảo hiểm:

* Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

3. Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

* Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

4. Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

5. Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại mục 1 nêu trên.

6. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

* Đối với đại lý phân phối bảo hiểm thủy sản

Để được hoạt động bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

7. Đã có tối thiểu 3 tháng liên tục hoạt động đại lý bảo hiểm.

8. Không vi phạm các quy định pháp luật và đạo đức hành nghề đại lý bảo hiểm.

9. Được đào tạo tối thiểu là 16 giờ về bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

* Đối với đại lý phân phối sản phẩm liên kết đầu tư

Để triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:

10. Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý.

11. Có chứng chỉ đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo quy định pháp luật. Quy định này không áp dụng đối với các đại lý bảo hiểm đã đủ tiêu chuẩn và được doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng để bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị trước ngày Thông tư 135/2012/TT-BTC có hiệu lực.

12. Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm dưới đây:

12.1. Là đại lý bảo hiểm và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm liên tục; hoặc

12.2. Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất sáu 06 tháng kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp; hoặc

12.3. Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm liên tục và có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Để triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:

13. Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm hoặc đã có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc đã tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

14. Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý bảo hiểm.

15. Đại lý bảo hiểm phải được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tối thiểu là 24 giwof và được doanh nghiệp bảo hiểm cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học mới được phép bán bảo hiểm liên kết chung.

16. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót do đại lý của mình gây ra làm tổn tại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp các khoản tiền mà doanh nghiệp đã trả cho bên mua bảo hiểm do lỗi của đại lý.

* Đối với đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí

Để triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ sử dụng các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau:

17. Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

18. Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý.

19. Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ liên tục hoặc 06 tháng làm việc liên tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

III.CƠ QUAN THỰC HIỆN

Bộ tài chính

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

         

 

 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Đại lý bảo hiểm, ,