Tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
17:29 23-11-2016

Tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan?

Tôi muốn mở dịch vụ liên quan đến quyền tác giả và các quyền liên quan tôi phải đáp ứng điều kiện gì của pháp luật thưa luật sư?

Trả lời:Quý khách muốn thành lập doanh nghiệp, Quý khách muốn tham khảo về những ngành nghề kinh doanh có điều kiện để thuận lợi cho vấn đề thành lập doanh nghiệp. Cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng dịch vụ pháp lý của VALAW , sau  khi xem xét thắc mắc của Quy khách, Luất sư có tư vấn như sau:

 

Căn cứ theo:

 Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ 2005

- Điều 41, 42 Nghị định 100/2006/NĐ-CP;

- Khoản 11 Điều 1 Nghị định 85/2011/NĐ-CP.

 

Điều kiện đối với tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

* Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan:

1. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải được tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ủy quyền.

2. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan phải có hợp đồng ủy quyền bằng văn bản với các chủ thể quyền về việc quản lý một quyền, một nhóm quyền cụ thể.

3. Việc thu, phân phối tiền nhuận bút, thù lao và các quyền lợi vật chất được phát sinh từ việc khai thác quyền, nhóm quyền quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và hợp đồng ủy quyền.

4. Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện chế độ báo cáo 6 tháng, một năm hoặc đột xuất theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 56 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 như sau:

4.1. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính bao gồm các nội dung: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động; thay đổi nhân sự lãnh đạo; tham gia các tổ chức quốc tế; các hoạt động đối ngoại khác; biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; chương trình kế hoạch dài hạn và hàng năm; tình hình hoạt động, ký hợp đồng ủy quyền, hợp đồng cấp phép sử dụng; hoạt động thu, mức thu, phương thức phân phối; cách thức thực hiện việc phân phối tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất; các hoạt động liên quan khác.

4.2. Trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

* Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan:

5. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập theo quy định của pháp luật.

6. Người đứng đầu tổ chức và cá nhân hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

6.1.  Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

6.2. Thường trú tại Việt Nam.

6.3. Có bằng tốt nghiệp đại học luật.

7. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất về các hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.

8. Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

9. Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty cổ phần;

                   Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;

                   Thủ tục thành lập công ty hợp danh;

                   Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân;

                   Thủ tục thành lập hộ kinh doanh;

                   Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thành lập doanh nghiệp, giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, ,