MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
0:00 10-08-2016

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có mô hình tổ chức quản lí do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu.

-         Nếu do tổ chức làm chủ sở hữu thì được tổ chức và hoạt động theo 2 mô hình sau:

Mô hình 1:bao gồm chủ tịch công ty, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) và kiểm soát viên.

Mô hình 2:bao gồm Hội đồng thành viên, giám đốc (hoặc tổng giám đốc) và kiểm soát viên.

Điểm khác biệt của 2 mô hình công ty này là một loại hoạt động theo thủ trưởng lãnh đạo và hoạt động theo chế độ tập thể.

Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Còn về kiểm soát viên, Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

- Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Điều 85 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cơ cấu tổ chức quản lí của Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

+ Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Mô hình tổ chức quản lý công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, giám đốc (Tổng giám đốc).

Như vậy, chủ sở hữu công ty đồng thời là Chủ tịch công ty. Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc). Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) được quy định tại Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động mà Giám đốc (Tổng giám đốc) ký với Chủ tịch công ty).

Khi cần tư vấn hỗ trợ hãy tìm đến chúng tôi:

Công ty luật TNHH Việt Nga - VALAW

Địa chỉ : Tầng 6 Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 09.345.966.36

Email: CEO.valaw@gmail.com

Website: valaw.vn

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, mo hinh to chuc quan ly cua cong ty TNHH mot thanh vien, thanh lap doanh nghiep, thành lập doanh nghiệp, thanh lap doanh nghiep tron goi tai Ha Noi, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội,

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?