Bảo hộ thương mại

BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI
0:00 05-08-2016

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

Xem thêm
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?